sportowysacz.pl

Przetarg nieograniczony

Zamówienia Publiczne


MOSiR Nowy Sącz ogłasza przetarg nieograniczony na  dostawę wraz z montażem, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.:

 "Dostawa oraz montaż urządzeń chłodniczych do mrożenia tafli/płyty sztucznego lodowiska o wymiarach 800m2 wraz z modułem odzysku ciepła, wykonanie instalacji chłodniczej wraz z przyłączem do istniejącego źródła odbioru chłodu, systemu monitoringu pracy urządzeń chłodniczych dla Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu"


Komplet dokumentów tutaj

--------
Pytania z dnia 31.10.2018 TUTAJ


Odpowiedzi MOSiR do pytania z dnia 31.10.2018r TUTAJ 


Zarządzenie Dyrektora MOSiR z dnia 26 października 2018 w sprawie powołąnia komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego TUTAJ


Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.11.2018 TUTAJ

----------

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dnia 15.11.2018 TUTAJ

----------
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=9b076391-c551-4438-bf9b-404b64abb198